• ‮איך עונים על השאלה? ‮במילים (כולל ביטוי אלגברי). במספרים. בחירה / התאמה. הכל יחד / אחר.
 • ‮האם השאלה פתוחה (נבדקת ידנית)? כן. לא.
 • שאלת מאמר.
 • האם הקלט ביטוי אלגברי?‮. לא. כן.
 • Algebra.
 • ‮האם נעשה שימוש בניתוח טקסט? כן. לא.
 • תשובה קצרה.
 • ‮באיזו שיטה הטקסט מנותח? ביטויים רגולריים. התאמת תבניות.
 • Regular expression short answer.
 • Pattern match.
 • ‮האם דרושה הגרלת ערכים אקראית? לא. כן.
 • מספרי.
 • ‮האם דרוש סנכרון בין ערכים משאלות שונות? לא. כן.
 • Variable numeric.
 • Variable numeric with setting random seed.
 • ‮מה סוג הפעולה הנדרש? התאמה. שיבוץ. בחירה.
 • ‮האם התשובות מופיעות כתמונות? לא. כן.
 • התאמה .
 • התאמה בגרירה.
 • ‮לתוך מה משבצים? תמונה. פסקה / טבלה.
 • גרירה ושחרור לתוך תמונה.
 • גרירה ומיקום מילים במשבצות.
 • ‮האם זו שאלת רב-ברירה? לא. כן.
 • הזנת מילים חסרות בפסקה.
 • רב-ברירה.
 • האם יש מספר קלטים שונים. לא. כן.
 • ‮האם נעשה שימוש בניתוח טקסט? כן. לא.
 • תשובות משובצות .
 • ‮באיזו שיטה הטקסט מנותח? ביטויים רגולריים. התאמת תבניות.
 • השלמת מילים חסרות.
 • Combined.
 • ?מה סוג הקלט הנדרש. סימון על גבי תמונה. הקלטת קטע קול. קטע קוד בשפת תכנות. ציור מולקולה.
 • מיקום נקודות־ציון על תמונה.
 • שאלת מאמר.
 • CodeRunner.
 • Pattern match with molecular editoר.